Mince  
Ako získať mincu Ľ. Štúra?

V dnešnej dobe si pripomíname výročie narodenia Ľudovíta Štúra, preto by bolo dobré pripomenúť kto to vlastne bol ten Štúr. 

Ľudovít Štúr nadobudol kvalitné vzdelanie, v ktorom sa spájali vedomosti s hodnotami hlásanými modernými ideovými smermi. Pred pohodlím súkromia uprednostnil službu vyššiemu celku – emancipácii a slobode svojho národa, modernejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tejto vízii zasvätil celý svoj život a zapálil za ňu aj mladú generáciu vzdelancov, ktorá dostala pomenovanie štúrovci. Táto výnimočná generácia sa postavila do čela slovenského národného hnutia v kritických momentoch európskych dejín, počas ktorých medzi sebou súperili ideály slobody a  spravodlivosti so sociálnym a národným sebectvom silných. Dokázala prenášať Štúrove idey do slovenských regiónov a spochybniť maďarizačné ambície. Slovenskej spoločnosti a  národnej svojbytnosti Slovákov dala silné impulzy, ktoré sa už nedali zmazať, naopak stali sa východiskom ich modernizácie a emancipácie.

Ľudovít Štúr patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života, kultúry a politiky v 19. storočí. Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci. Študoval na gymnáziu v Győri, na lýceu v Bratislave a v rokoch 1838 – 1840 na univerzite v  Halle. Pôsobil ako pedagóg na Katedre reči a  literatúry československej na evanjelickom lýceu v  Bratislave. Po nútenom odchode z  tohto postu kvôli obhajovaniu slovenskej národnej svojbytnosti bol publicistom, neskôr redaktorom a  vydavateľom Slovenských národných novín. Od roku 1851 žil v  Modre, kde 12.  januára 1856 zomrel. Ľudovít Štúr bol všestrannou osobnosťou – jazykovedec, novinár, básnik, literárny kritik, historik, etnograf, estetik, pedagóg, politik. Prejavil sa ako inšpirátor, teoretik a organizátor spoločenského a politického života Slovákov. Bol hlavným kodifikátorom súčasného slovenského spisovného jazyka, vydal dve základné jazykovedné práce – Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Nauka reči slovenskej. Vďaka tomu sa nevídane rozvinula umelecká literatúra, tlač, divadlo, historické práce a utvorili sa podmienky na upevnenie národnej jednoty Slovákov. Vytvoril príťažlivý koncept svojbytného slovenského národa a stanovil strategické nástroje na jeho upevňovanie. Z jeho okruhu vychádzali podnety na posilňovanie organizačných základov národného hnutia (spolok Tatrín, študentské spolky, regionálne vzdelávacie spolky). Bol tiež hlavným organizátorom zjednotenia konfesionálne roztrieštenej inteligencie. Keďže hnutie nemalo k dispozícii mocenské ani finančné nástroje, Štúr ho orientoval tak, aby sa kládli základy kultúrnej a politickej emancipácie slovenského národa cestou zdola. Tomuto cieľu slúžili aj prvé slovenské politické noviny, ktoré založil a  viedol – Slovenskje národňje novini a ich príloha Orol Tatránski. Tie sa stali hlavným komunikačným nástrojom národného hnutia. V  súlade s  jeho očakávaniami si národné hnutie začalo utvárať zázemie v  časti slovenskej verejnosti, najmä medzi inteligenciou, nižšími strednými vrstvami a  zemanmi, ktoré Štúr považoval za jadro moderného slovenského národa. Od začiatku štyridsiatych  rokov Štúr obohacoval národné hnutie o  politický rozmer. Vystupoval proti koncepcii maďarskej liberálno šľachtickej opozície, ktorá presadzovala zmenu Uhorska z multietnického na maďarský národný štát a obhajoval zásadu rovnoprávnosti a  slobody jeho národov. Stal sa hlavnou osobnosťou formovania slovenskej národnej politiky, ktorej prvým verejným vystúpením bol prosbopis z roku 1842. Slováci s ním prvýkrát predstúpili pred panovníka. Aj v  tejto oblasti politického programu sa prejavil ako humanista, demokrat a sociálny reformátor. Realisticky prispôsoboval moderné západoeurópske koncepty spoločnosti slovenským pomerom a  možnostiam. Predostrel obraz slovenskej spoločnosti založenej na rovnoprávnosti ľudí pred zákonom. Požadoval likvidáciu stavovských privilégií, odstránenie poddanstva, priznanie občianskych práv neprivilegovaným vrstvám, reformu súdnictva, skvalitnenie školstva a modernizáciu hospodárstva. Žiadal slovenské školstvo, používanie slovenčiny na nižších úradoch a zastavenie hrozieb maďarizácie. Na prelome rokov 1847/48 vystúpil so svojím programom na uhorskom sneme. Ako vôbec prvý poslanec sa na jeho pôde vyslovil za priznanie národných práv Slovákom. Počas revolúcie v  rokoch 1848/49 spolu s  Jozefom Miloslavom Hurbanom predstavovali hlavné osobnosti slovenského politického a  vojenského zápasu za uznanie práv Slovákov. Podieľal sa na zostavení Žiadostí slovenského národa, požadujúcich všeobecné volebné právo a  autonómne postavenie Slovenska v  Uhorsku. Bol členom Slovenskej národnej rady a v jej mene vyhlásil 19.  9.  1848 politickú nezávislosť Slová- kov od uhorsko-maďarskej moci. O  presadenie základov slovenskej štátnosti – v  podobe korunnej krajiny podliehajúcej priamo centrálnym úradom vo Viedni – sa angažoval počas celého roka 1849. Po revolúcii už nemohol verejne vystupovať. Sklamanie z  jej výsledkov sa odrazilo v  zmene jeho geopolitických názorov. Svoje silné slovanské cítenie zmenil na politický panslavizmus. Budúcnosť Slovanov a  Slovákov prestal spájať s  Uhorskom a  habsburskou monarchiou, veril v ich štátne spojenie s Ruskom, ktoré sa však malo reformovať. Každí z nás Slovákov by mal vlastniť mincu s týmto výnimočným človekom.

Prichádza veľký panovník.

K najvýznamnejším veľkomoravským kniežatám patril Rastislav. Za jeho vlády (846 – 870) Veľká Morava prekročila rámec kmeňového kniežatstva, ktoré muselo uznávať závislosť na Franskej a potom Východofranskej ríši. Jeho zásluhou vznikol v strednej Európe nezávislý štát s plnou štátoprávnou legitimitou. Nezávislosť svojej ríše Rastislav dosiahol úspechmi v bojoch s Východofranskou ríšou, spojenectvom s ostatným Slovanmi a diplomaticky najmä spoluprácou s pápežskou kúriou. K vzniku suverénneho štátu významne prispel aj príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu (863), ktorý bol súčasťou Rastislavovho plánu na vytvorenie samostatnej slovanskej cirkevnej provincie. Vďaka jeho podpore mohli obaja bratia rozvinúť mnohostrannú misijnú, vyučovaciu a diplomatickú prácu, ktorá rozhodujúcou mierou ovplyvnila kultúrny, duchovný, cirkevný a štátny rozvoj Veľkej Moravy. 

V prípade záujmu o túto nádheru nás kontaktujte.

 

 


Minca Ag 10€/2019 proof "Slovenské národné divadlo - 100 výročie....

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900 Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: ● IN UNUM VERTERE.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 300 ks

Cena: 39.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 stand "Slovenské národné divadlo - 100 výročie....

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900 Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: ● IN UNUM VERTERE.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 ks

Cena: 35.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 stand "Vymenovanie Alexandra Rudnaya za..

Autor: Mgr. art.cPeter Valach
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis ALEXANDER RUDNAY – UHORSKÝ PRÍMAS 1819
Náklad: proof 3000 ks

Cena: 35.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 proof "Vymenovanie Alexandra Rudnaya za..

Autor: Mgr. art.Peter Valach
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis ALEXANDER RUDNAY – UHORSKÝ PRÍMAS 1819
Náklad: proof 6600 ks

Cena: 39.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 proof "Michal Bosák 150. výročie nar."

Autor: Mgr. art. Roman Lugár
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: proof 6150 ks

Cena: 39.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 stand "Michal Bosák 150. výročie nar."

Autor: Mgr. art. Roman Lugár
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 3000 ks

Cena: 34.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 stand "Univerzita Komenského v Bratislave 100.výr."

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 3100 ks

Cena: 33.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2019 proof "Univerzita Komenského v Bratislave 100.výr."

Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: proof 7300 ks

Cena: 38.90 EUR, Viac

Minca Ag 200 KČ/2017stand "300 výročie narodenia Márie Terézie"

Autor: Vojtech Dostál
Materiál: Ag 925, Cu75
Hmotnosť: 13 g
Priemer: 31 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 5600 ks

Cena: 45.90 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2017proof"Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára"

Autor: Pavel Károly
Materiál: Ag 925,Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 6200 ks

Cena: 65.00 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2017stand"Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie oltára"

Autor: Pavel Károly
Materiál: Ag 925,Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 3 400 ks

Cena: 55.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2017stand "Svetové prírodne dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"

Autor: Branislav Ronai
Materiál: Ag 900, Cu100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Filip Čerťaský
Náklad: stand 3 100 ks

Cena: 44.20 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2017proof "Svetové prírodne dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"

Autor: Branislav Ronai
Materiál: Ag 900, Cu100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Filip Čerťaský
Náklad: proof 5 700 ks

Cena: 0.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2016 proof 400.výročie úmrtia Juraja Turza

Autor: Mgr. art. Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5400 ks

Cena: 45.20 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2016 stand 400.výročie úmrtia Juraja Turza

Autor: Mgr. art. Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 ks

Cena: 39.20 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2016 proof Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: proof 5 400 ks

Cena: 65.00 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2016 stand Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: stand 2 900 ks

Cena: 55.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2016stand"Ladislav Nádaši-Jégé 150. výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: proof 3 200 ks

Cena: 31.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2016proof"Ladislav Nádaši-Jégé 150. výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: proof 5 600 ks

Cena: 35.00 EUR, Viac

MincaAu 100 €/ 2015 proof "Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy"

Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 100 ks v proof

Cena: 595.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2015proof"Ľudovít Štúr - 200 výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: stand 6 100 ks

Cena: 45.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2015stand "Ľudovít Štúr - 200 výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: stand 3 100 ks

Cena: 45.90 EUR, Viac

Krugerrand 1 unca striebra 2021

Priemer: 38.7 mm
Hmotnosť: 31.1 g
Rýdzosť: 99.9 % Ag
Hrana: vrúbkovaná
Krajina pôvodu: JAR
Mincovňa: SA Mint

Cena: 37.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2015 stand " Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis „ ─ WORLD HERITAGE ─ PATRIMOINE MONDIAL"
Náklad: 3300 ks stand

Cena: 55.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2015 proof " Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis „ ─ WORLD HERITAGE ─ PATRIMOINE MONDIAL"
Náklad: 6200 ks proof

Cena: 55.90 EUR, Viac

Zlatá investičná minca Britannia 1 Oz

Nominál: 100 GBP
Priemer: 32.69 mm
Priemer v roku 2013: 38.61 mm
Hrana: vrúbkovaná
Autor: Philip Nathan, Ian Rank-Brodley
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Mincovňa: The Royal Mint

Cena: 1750.00 EUR, Viac

Zlatá minca Wiener Philharmoniker 1 Oz

Nominál: 100 Euro
Priemer: 37 mm
Hrúbka: 2 mm
Hmotnosť: 31,103 g
Rýdzosť: 999,9 /1000 AU
Krajina pôvodu: Rakoúsko
Mincovňa: MÜNZE Österreich AG

Cena: 1745.00 EUR, Viac

Zlatá investičná minca Krugerrand 1 Oz

Priemer: 32.77 mm
Hrúbka: 2.84 mm
Hmotnosť: 33.9305 g
Rýdzosť: 91.67 % Au, 8.33 % Cu
Hrana: vrúbkovaná
Krajina pôvodu: JAR
Mincovňa: SA Mint

Cena: 1749.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2014 proof "Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 300 ks

Cena: 39.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2014 stand "Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia"

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 400 ks

Cena: 34.50 EUR, Viac

Strieborná investičná minca American Eagle 1 Oz

Nominál: 1 USD
Priemer: 40,6 mm
Hrúbka: 2,98 mm
Hmotnosť: 31,107 g
Rýdzosť: 999/1000 Ag
Autor: Adolph A. Weinman, John Mercanti
Krajina pôvodu: USA
Razba: US mint

Cena: 36.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2013 proof Jozef Karol Hell - 300. výročie

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 750 ks

Cena: 43.50 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2013stand Jozef Karol Hell - 300. výročie

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 ks

Cena: 38.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2013 stand Matica Slovenská - 150. výročie

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 150 ks

Cena: 48.00 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2011 proof Zob. listiny 900.v.vzniku

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 8 950 ks

Cena: 49.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2011 stand Zob. listiny 900.v.vzniku

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 300 ks

Cena: 46.00 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2013 proof Pamiatková rezervácia Košice

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 350 ks

Cena: 67.90 EUR, Viac

Strieborná investičná minca Britannia 1 Oz

Nominál: 2 GBP
Priemer: 39 mm
Hrúbka: 3 mm
Hmotnosť od roku 2013: 31.10 g
Hmotnosť do roku 2012: 32.454 g
Rýdzosť od roku 2013: 999/1000 Ag
Rýdzosť do roku 2012: 958/1000 Ag
Hrana: vrúbkovaná
Autor: Philip Nathan, Ian Rank-Brodley Jody Clark
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Mincovňa: Britská kráľovská mincovňa

Cena: 42.90 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2011 proof Pamiatkova rezervacia Trnava

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 9 950 ks

Cena: 68.50 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2011 stand Pamiatková rezervácia Trnava

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 8 150 ks

Cena: 64.50 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2012 proof - Pamiatková rezervácia Trenčín

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 900ks

Cena: 64.90 EUR, Viac

Minca Ag 20€/2012 stand Pamiatková rezervácia Trenčín

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33.63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 900 ks

Cena: 59.90 EUR, Viac

Minca Ag 10€/2012 stand - Majster Pavol z Levoče

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 400 ks

Cena: 50.00 EUR, Viac

Kookaburra Rybárik 1 Oz 2021

Nominál: 1 AUD
Průměr: 40.90 mm
Hmotnost: 31.107 g
Ryzost: 999.9/1000 Ag
Autor: Aleysha Howarth/Jody Clark
Emise: 2021
Náklad: 500 000 Ks
Země původu: Austrálie
Ražba: Perth Mint

Cena: 40.00 EUR, Viac

Strieborná investičná minca Kangaroo Klokan 1 Oz

Nominál: 1 AUD
Priemer: 40.600 mm
Hmotnosť: 31.107 g
Rýdzosť: 999,9/1000 Ag
Autor: Dr Stuart Devlin, Ian Rank-Broadley, Jody Clark
Krajina pôvodu: Austrália
Razba: mincovňa Perth

Cena: 37.00 EUR, Viac

Austria Philharmonic 1 unca striebra 2021

Nominál: 1,50 EUR
Priemer: 37 mm
Hrúbka: 3,2 mm
Hmotnosť: 31,103 g
Rýdzosť: 999/1000 Ag
Krajina pôvodu: Rakúsko
Razba: MÜNZE Österreich AG

Cena: 37.00 EUR, Viac

Bezcenná krása.

 Život nám prináša rôzne prekvapenia. Niekedy to sú príjemné veci a bohužiaľ, inokedy nepríjemnosti, ba dokonca smútok a klamstvo. Nebojte sa, nechcem viesť filozofickú rozpravu na tému každodenné radosti a strasti, len vám chcem priblížiť jeden príbeh. Bol raz jeden pán. Pre príklad ho volajme Michal. Keď sa Michal vracal domov z práce, našiel si v poštovej schránke úhľadný reklamný leták. Pekne upravený informačný papier patril tej, či onej nemenovanej spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom a distribúciou „zaručene exkluzívnych a limitovaných  medailí z drahých kovov v najvyššej kvalite.“ Michal si zobral leták domov. Večer keď, sledoval s manželkou televíziu, uvidel reklamu rovnakej nemenovanej spoločnosti. Reklama ponúkala neskutočne vzácnu medenú dokonca striebornú medailu, pozlátenú 24-karátovým zlatom, s limitovanou emisiou, s certifikátom autentickosti za bezkonkurenčnú cenu...., plus poštovné a balné. Michal pozrie na manželku, potom na leták a rozmýšľa nad tým, ako by bolo fajn mať nejakú „vzácnu medailu“. Takú, ktorá by sa dokázala zhodnocovať, uchovala hodnotu jeho peňazí a raz by ju mohol darovať svojim deťom ako veľkú vzácnosť. Michal objednal medailu a bol spokojný, ako dobre investoval. Po čase stretol známeho, kt. bol numizmatik a tak sa ho opýtal na hodnotu medaile. Čo myslíte, bol Michal s jeho odpoveďou spokojný?

Pozrime sa na to sedliackym rozumom. Pokiaľ spoločnosť uvádza reklamný slogan „limitovaná emisia“, bežný spotrebiteľ sa nikde nedozvie, koľko kusov to vlastne má byť. Môže to byť 1000 ks, 10 000 ks, ale aj 1 000 000 ks. Niekto môže namietať, že tak veľa určite nie, čo je dosť možné. Avšak, ak použijem spomínaný sedliacky rozum a spočítam, koľko len je potrebných letákov na tak masívnu reklamu, koľko stojí reklama v televízii a nemyslieť na cenu samotnej výroby medaile a samozrejme v neposlednom rade obrovský zisk tej, či onej nemenovanej spoločnosti, musí byť každému jasné, že o limitovanej emisii 10 000 kusov nemôže byť ani reč. A čoho je neskutočne veľa, na hodnote tak skoro nenarastie. Môžete namietať, že medaila je z drahého kovu a nejakú hodnotu má, čo je zaiste aj pravda. Len ide o to, akú. Aj keď matematika nie je moja silná stránka, prepočítal so si hmotnosť medailí (resp. hmotnosť drahého kovu v konkrétnej medaily) s cenou, ktoré tá, či oná nemenovaná spoločnosť požaduje a porovnal som z obdobnými medailami na trhu. Ostal som  dosť prekvapený. Ceny spoločnosti s masívnou reklamou  boli o desiatky až stovky percent vyššie a to už podľa môjho skromného, názoru stojí za uváženie.      Keď to trochu zhrniem. Podľa mňa je najdôležitejší dôvod, prečo danú mincu alebo medailu kupujeme. Ak je dôvodom to, že sa mi konkrétna medaila alebo minca páči a chcem ju mať, tak je všetko v poriadku a takúto investíciu do svojej pohody schvaľujem. Len sa nenechať oklamať. Avšak zberateľstvo, investícia do budúcnosti a zhodnotenie, tu odporúčam poradiť sa s odborníkom alebo aspoň zachovať zdravý rozum. Sme tu pre Vás a poradíme každému. "Vážte si svoje peniaze."  

Najkrajšia minca ....?

Numizmatickej verejnosti je známa séria zlatých mincí zobrazujúca významných panovníkov pôsobiacich na našom území a jedným dychom dodám, že je veľmi obľúbená. Sériu zahájil ako prvý knieža Svätopluk I. Myslím, že ho nemusím predstavovať, po ňom nasledovali Mojmír II. a knieža Pribina. Títo chlapci to majú už za sebou.., teda, vlastne môžu sa popýšiť svojou vlastnou vydanou mincou v nominálnej hodnote 100 euro. Tí, ktorí sa zaujímajú o numizmatiku už vedia, že ďaľším do partie bude knieža Rastislav. V rokoch 846–870 bol druhým veľkomoravským kniežaťom. Práve on dal podnet na príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie a jeho synovec nebol nik iný ako Svätopluk. Toľko stručne z histórie. Prejdem k tej príjemnejšej téme a to je víťazný návrh samotnej mince. Autorom a víťazom súťaže je Mgr. art. Roman Lugár. Noooo a ako vyzerá ? Pozrite nižšie.  Priznám sa, že som videl už mnoho mincí, ba aj medailí, ale tento návrh v sebe skrýva jednoduchosť, osobitosť, hrdosť a aj kus našej histórie. 

Ostatne posúdiť môžte sami : http://dev.abdis.sk/Blogs/?BlogCategory=6

Viem,že numizmatici sa už nevedia dočkať jej vydania, ale hlavne, keď si ju budú môcť prezrieť detailne vo svojich rukách, následne sa ňou popýšiť svojim najbližším, priateľom a kolegom, numizmatikom, potom ju bezpečne uschovať  medzi ostatných panovníkov, aby sa mohli zvítať a čo to prehodiť medzi sebou. Plánovaná emisia je 3. Novembra 2014, áno, je to na spadnutie. Veľmi sa teším ... Viete, mnoho ľudí si myslí, že numizmatika je veľmi nedostupná, chladná a dokonca nezaujímavá. Dokonca podobný názor som mal aj ja, ale keď si dáte pauzu a zamyslíte sa nad tým čo všetko je okolo nás, čo ľudia zbierajú, tak Vám zákonite vyjde, že numizmatika má svoje čaro, má svoju históriu a hlavne je v nej veľa emócii. Opäť môžem potvrdiť, že vidieť obrázok krásnej mince je paráda. Poznať jej súvislosti, možno históriu, ale vidieť ju naživo, cítiť ju v rukách je skvelé, no a vlastniť ju, tak to je neopýsatelný pocit. Ten pocit, že práve ja vlastním kúsok historie, kúsok vzácnej histórie, podložený vzácnym kovom, skvostným umeleckým stvárnením, unikátnosťou razby, limitným nákladom ... Táto nádherná minca je s veľkým obdivom vnímaná v numizmatickom svete a preto som sa rozhodol o nej napísať. Nie len pre jej krásu, ale aj veľmi nízky náklad (len 4000ks) je radená medzi naj mince razené na našom území.  Nechcem sa zaoberať historickými suvislosťami, to spravili v škole, chcem len aby vyznela jej krása ... Takže, ako som písal vyššie, zastavte sa ... doprajte si malú pauzu ... zapozerajte sa na Rastislava ..., zatvorte oči a nechajte sa unášať ..., možno sa budete cítiť ako on, cítiť tú energiu, silu, emóciu. Aj to je sila numizmatiky.

Dalo by sa toho napísať ešte veľa, ale lepšie bude ak ma kontaktujete a preberieme to spoločne. Výber je široký, stačí spraviť prvý krok ...

 

Minca alebo medaila?

Záujem o investíciu do zlata stále stúpa. Kolko sa dá rocne na zlate zarobit? Je lepšie nakupovat tehlicky alebo mince, medaile? Pokúsim sa Vám na tieto otázky v krátkosti odpovedat. Záujem investorov o fyzické zlato rastie aj ked nám cena klesla. Ja za tým však skôr vidím hru velkých hrácov (Cína vo velkom nakupuje). Na Slovensku dopyt rastie. Vo velkom pribúdajú aj zberatelia umenia, ktorí popri zlate a striebre ocenujú aj umeleckú hodnotu investicných mincí a medailí. Kto vyhladáva zhodnotenie v komoditách, dostáva sa aj k minciam a medailám. V krátkosti Vám vysvetlím rozdiely v týchto investíciách.

Uvediem príklad: Máte 5.000 Eur a viete si predstavit investíciu do zlata alebo mincí. 
Najprv si položte otázku: Ako dlho necháte investíciu pracovat? Máte cas ju aj zveladovat? Napríklad 5 rokov.... Zlato: V dnešnej dobe sa zlato pohybuje na minimách. Stoja za tým velké fondy, ktoré špekulatívne ovplyvnujú cenu. Zlato sa za posledných 14 rokov v priemere rocne zhodnotilo o 14% a striebro 12%.

Mince a medaile: Rozdiel medzi mincou a medailou je v tom, že mincu emituje Slovenská Národná banka a na minci je cena, za ktorú ju musí emitent vždy vykúpit. Medailu si môžete dat vyrazit aj vy. Cena bude vždy závisiet od poctu kusov a od poctu záujemcov o nu. 

Pri minciach môžete ocakávat výnos až vtedy, ak sa daná emisia vypredá (trvá to cca 2 roky). Vtedy zacne rást dopyt aj cena (môže to byt v desiatkach alebo v stovkách percent).  Pri investicných minciach by som rád upozornil na jednu dôležitú vec. 
Numizmatika a investovanie do investicných mincí je konícek, ktorý môže stát vela penazí a hlavne casu. Preto odporúcam dobre zvážit ci mince alebo zliatky.

A ak sa rozhodnete pre mince tak zažijete kúzlo, ktoré zacnú vytvárat. Mince nie len zo Slovenska, ale aj celého sveta prešli mnohými rukami a slúžili ako prostriedok akoby nikdy nekonciacej výmeny za tovar. Sú originálne vytvorené, použitím materiálu a výzoru. Každá minca nieco stvárnuje alebo symbolizuje, predstavuje krajinu a nieco, co daná krajina pokladá za významné. Objavíte na nich králov, stavby atd. Po case sa do mincí zamiluje a už sa ich nebudete chciet zrieknut ani za cenu velkého výnosu.   "Aj , ked niektoré limitované kúsky budem mat vo svojej zbierke!" Nikdy neviete, kto bude ochotný Vám za nu poriadne zaplatit.  "V poslednej dobe dostávam reakcie, že odhováram ludí od investície do investicných mincí. Ja sám vlastním pár výnimocných kúskov - je to velmi dobrá investícia!"
Najdrahšie vydražená minca na ceskoslovenskom trhu je ceská minca (40dukát Ferdinanda III., 1629) dosiahla v aukcii 10 400 000 Kc. Jej zlatý obsah (je za 100 000 Kc) tvorí len necelé percento ceny, zvyšok je velká ochota investora vlastnit danú mincu. Historické a zberatelské mince sú investíciou dobrodružnou, ktorá rozhodne nie je pre každého. Aj ked strieborné mince zacínajú na hodnote 35,- Eur.

"V týchto dnoch sa udiala na trhu velmi výhodná situácia, kto bude mat záujem o informáciu - napíšte!"