FOV... fond, ktorý možno ochráni.  

Dnešná téma sa bude týkať hlavne Vás, ktorí máte svoje peniaze uložené v "bezpečných prístavoch", za ktoré stále považujete banky. Poukazujem hlavne na veci, ktoré by ste mali vedieť, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemným situáciám (napr., že by ste prišli o peniaze). Na Slovensku po krachu niektorých bánk (v minulosti) vznikol Fond na ochranu vkladov ( http://www.fovsr.sk/ ), ktorý ma slúžiť na hasenie požiarov zlého zaobchádzania bankárov s Vašimi peniazmi. Kto spadá do tohto fondu, aké sú úlohy fondu, čo presne ochraňuje klientovi a aká by bola realita keby prišlo k úpadku nejakej banky na Slovensku? 

Poďme sa na tieto kroky pozrieť postupne.

Kto spadá  do tohto fondu: 

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • CSOB stavebná sporiteľna, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľna, a.s.
 • Slovenská sporiteľna, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľna, a.s.

A na tie banky, ktoré ste v tomto zozname nenašli, sa vzťahuje domovské právo členského štátu, v ktorom má banka sídlo. Ide hlavne o zahraničné banky. Rekapitulácia: Ak máte svoje peniaze v banke, ktorá nespadá pod slovenský Fond ochrany vkladov tak vedzte, že svoje peniaze nemáte chránené slovenskými zákonmi. 

Čo fond chráni:

- vklady na bežných účtoch,

- vklady na termínovaných účtoch,

- vklady vo forme cenných papierov na meno,

- notárske úschovy v banke

Čo naopak fond nechráni:

- vklady, ktoré nie sú vedené pre vkladateľa,

- vklady na doručitela a zostatok zrušeného vkladu doručitela,

- podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje - tie ochranuje GFI),

- dlhopisy, zmenky a šeky,

- pokiaľ nie sú splnené špecifické zákonné podmienky, tak aj notárske úschovy a spoločné vklady a samozrejme vklady, ktoré sú vlastným zdrojom financovania bánk. 

Podľa napísaného je všetko v najlepšom poriadku. Lenže! A teraz dávajte dobrý pozor!

Čo hovoria čísla z výročnej správy FOV za rok 2016? http://www.fovsr.sk/files/File/VS-2016-SK.pdf

Objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol 60,33 mld.€  ►Objem chránených vkladov ku koncu roka 2017 predstavovala 74,32% a ide o sumu 44,84 mld. €. A to fond nechráni prostriedky investované do podielových fondov, akcií, zmeniek a dlhopisov ako som už písal. A akou sumou disponuje fond?  Podla súvahy záručného fondu zostavenej k 31.12.2017, záručný fond disponuje pre tieto účely čiastkou 205.300.000,- €.   Takže ak by prišlo k finannčnej katastrofe, opakoval by sa rovnaký scenár ako na Cypre v roku 2013. Ľudia by sa nedostali k svojim peniazom a to najhoršie - vy by ste prišli o svoje peniaze ako ľudia na Cypre a to zdôvody nedostatku peňazí vo fonde. Možno by to zatiahol štát, ale v konečnom dôsledku by sme to zas zaplatili všetci. Ako som prišiel k takémuto výpočtu? Fond neuvádza výšku vkladov bánk. Tak som použil trocha matematiky. Vydelil som sumy chránených vkladov bankami a vyšlo mi, že na jednu banku fond potrebuje 3.736.650.000,- € a to sa ani z ďaleka nepribližuje k sume 205.300.000,- €, ktorými  fond disponuje. Wow!?! A čo následne urobí fond, ktorý nemá prostriedky pre klientov?

Čas, spôsob a miesto 

-vyplácania určuje FOV, 

Podľa § 10 v nadväznosti na § 28bf ods. 8 Fond je povinný vyplatiť náhrady v období vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady v týchto lehotách
od 15.10.2015 do 31.12.2018 - 20 pracovných dní, 
od 01.01.2019 do 31.12.2020 - 15 pracovných dní, 
od 01.01.2021 do 31.12.2023 - 10 pracovných dní, 
od 01.01.2024 - 7 pracovných dní.

-pričom tieto informácie zverejní vo všetkých dostupných kanáloch. 

Dobré na tom je, že určili takéto lehoty, fajn s čoho sa bude vyplácať a po akých čiastkach??? 

A teraz si to znova zrekapitulujme. 

Už nemusím! Vo všetkom máte jasno, už Vám zaklaplo. 

Stále tvrdím a moje motto znie: "Nik sa lepšie nepostará o vaše peniaze ako vy sami."

" A teraz posledná informácia: V susednom Rakúsku štát zrušil garanciu chránených vkladov a v najbližšom čase to očakávajte na Slovensku." 

 

29.5.2017 - Jozef Chabreček