Fond ktorý nechráni!  

Dnešná téma sa bude týkať hlavne Vás, ktorí máte svoje peniaze uložené v "bezpečných prístavoch", za ktoré stále považujete banky. Poukazujem hlavne na veci, ktoré by ste mali vedieť, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemným situáciám (napr., že by ste prišli o peniaze). Na Slovensku po krachu niektorých bánk (v minulosti) vznikol Fond na ochranu vkladov ( http://www.fovsr.sk/ ), ktorý ma slúžiť na hasenie požiarov zlého zaobchádzania bankárov s Vašimi peniazmi. Kto spadá do tohto fondu, aké sú úlohy fondu, čo presne ochraňuje klientovi a aká by bola realita keby prišlo k úpadku nejakej banky na Slovensku? Poďme sa na tieto kroky pozrieť postupne.

Kto spadá  do tohto fondu: 

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • CSOB stavebná sporiteľna, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľna, a.s.
 • Slovenská sporiteľna, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľna, a.s.

A na tie banky, ktoré ste v tomto zozname nenašli, sa vzťahuje domovské právo členského štátu, v ktorom má banka sídlo. Ide hlavne o zahraničné banky. Rekapitulácia: Ak máte svoje peniaze v banke, ktorá nespadá pod slovenský Fond ochrany vkladov tak vedzte, že svoje peniaze nemáte chránené slovenskými zákonmi. 

Čo fond chráni:

 • - vklady na bežných účtoch,
 • - vklady na termínovaných účtoch,
 • - vklady vo forme cenných papierov na meno,
 • - notárske úschovy v banke

Čo naopak fond nechráni:

 • - vklady, ktoré nie sú vedené pre vkladateľa,
 • - vklady na doručitela a zostatok zrušeného vkladu doručitela,
 • - podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje - tie ochranuje GFI),
 • - dlhopisy, zmenky a šeky,
 • - pokiaľ nie sú splnené špecifické zákonné podmienky, tak aj notárske úschovy a spoločné vklady a samozrejme vklady, ktoré sú vlastným zdrojom financovania bánk. 

Podľa napísaného je všetko v najlepšom poriadku. Lenže! A teraz dávajte dobrý pozor!

Čo hovoria čísla z výročnej správy FOV za rok:

https://www.fovsr.sk/files/File/VS%20FOV%202019%20SK_Final%20verzia.pdf

Objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol 66,9 mld.€ Pričom nárast chránených vkladov bol zaznamenaný o 2,56 mld. eur (5,3 %) oproti roku 2018Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavuje 75,8 %, pričom ku koncu roka 2019 suma chránených vkladov predstavovala 50 700 000 000 eur. 

Aké má fond prostriedky? 

Podľa súvahy záručného fondu zostavenej k 31.12.2019, záručný fond disponuje pre tieto účely čiastkou 264 816 894,- € , takže chýba cca 50 435 183 106,- eur!!!

AA to fond nechráni prostriedky investované do podielových fondov, akcií, zmeniek a dlhopisov ako som už písal. Ročný príspevok bánk na rok 2019, ktorý boli banky povinné zaplatiť do 15. júna 2019 predstavuje sumu 3 329 816 €.

A akou sumou disponuje fond? 

Podľa súvahy záručného fondu zostavenej k 31.12.2019, záručný fond disponuje pre tieto účely čiastkou 264 816 894,- €.   

Takže ak by prišlo k finannčnej katastrofe, opakoval by sa rovnaký scenár ako na Cypre v roku 2013. Ľudia by sa nedostali k svojim peniazom a to najhoršie - vy by ste prišli o svoje peniaze ako ľudia na Cypre a to zdôvody nedostatku peňazí vo fonde. Možno by to zatiahol štát, ale v konečnom dôsledku by sme to zas zaplatili všetci. 

Čas, spôsob a miesto: 

-vyplácania určuje FOV, 

Podľa § 10 v nadväznosti na § 28bf ods. 8 Fond je povinný vyplatiť náhrady v období vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady v týchto lehotách
od 15.10.2015 do 31.12.2018 - 20 pracovných dní, 
od 01.01.2019 do 31.12.2020 - 15 pracovných dní, 
od 01.01.2021 do 31.12.2023 - 10 pracovných dní, 
od 01.01.2024 - 7 pracovných dní.

Fond je v prechodnom období do 31.12.2023 povinný zabezpečiť, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky stanovenej zákonom.

-pričom tieto informácie zverejní vo všetkých dostupných kanáloch. 

Dobré na tom je, že určili takéto lehoty, fajn s čoho sa bude vyplácať a po akých čiastkach??? 

V dnešnej dobe sa pripravuje:  Európsky systém ochrany vkladov (ďalej aj „EDIS“) na ochranu vkladov na úrovni bankovej únie. Ktorý má vo svojich pravidlách, že štát Vám môže skonfiškovať Váš majetok bez možnosti odvolania sa na súd. 

A ešte jedna dôležitá informácia: Nový trend zápornej sadzby prináša aj záporné sadzby v úročení vašich peňazí. To znamená, že ak budete mať peniaze v banke, tak zo 100 eur na konci roka budete mať 90 eur. 

Stále tvrdím a moje motto znie: "Nik sa lepšie nepostará o vaše peniaze ako vy sami."

8.4.2021 - Jozef Chabreček