Mince  
Minca Ag 10€/2011 stand Memorandum národa slovenského

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Memorandum národa slovenského - 150. výrocie prijatia. V dnoch 6. – 7. júna 1861 sa v Turcianskom Svätom Martine konalo Slovenské národné zhromaždenie, fórum zástupcov slovenských miest a obcí, ktoré prijalo politický program s názvom Memorandum národa slovenského. Dokument definoval požiadavky Slovákov na uznanie národnej svojbytnosti v štátoprávnej, politickej, kultúrnej a jazykovej oblasti v rámci viacnárodného Uhorska. Jeho hlavným tvorcom bol Štefan Marko Daxner. Zhromaždenie zvolilo Stály národný výbor na cele s Jánom Franciscim, ktorého úlohou bolo presadzovat prijaté uznesenia do života. Memorandum patrí k najvýznamnejším dokumentom národnoemancipacných snáh Slovákov. Vyjadrilo princípy národnej identity a myšlienku rovnoprávnosti, ktoré tvorili základnú platformu slovenskej politiky v prístupe k riešeniu národnej otázky až do rozpadu Rakúsko-Uhorska v roku 1918. Autori:    averz: Mgr. art. Andrea Rolková, Pavel Károly reverz: Mária Poldaufová

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 9 500 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )